Saturn

Studentský zpravodajský web

Dnes je sobota 7. prosince 2019, svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava.

Školní řád

Gadžo, 19. září 2002 | Studentská

V pátek 6.9. se na schůzi Rady mimo jiné připomínkoval školní řád. Nyní jsme se a René Krol sešli s RNDr. B Vévodou, abychom návrhy na změny projednali.

Následující text bude celkem nudným shrnutím všech sporných bodů, z nichž se pokusím to nejdůležitější či nejzajímavější zvýraznit.Nejprve přišel na řadu bod 1.c) \„V rámci školní výuky a školních akcí se (žák; pozn. red.) řídí školním řádem pro žáky a pokyny všech zaměstnanců školy.\“ Některým studentům se nelíbí \„podřízenost\“ třeba uklízečce apod. Tento bod byl zdůvodněn nutností uposlechnutí koordinátora protipožární ochrany, ať by už jím byl kdokoliv. Tedy aby se nestalo, že někdo v případě požárního poplachu prohlásí: \„Tak toho poslouchat nebudu, nikam nepoběžím.\“

2.b) \„Žák má právo znát své průběžné hodnocení v jednotlivých předmětech…\“ Tato sentence se nám samozřejmě nezdála vadná, pouze jsme požádali o její přesné vysvětlení: Dříve se stávalo, že kantor studenta vyzkoušel, řekl mu, že se má posadit a se sdělením známky se už nenamáhal. Takové jednání je samozřejmě nepřípustné a nyní i dle školního řádu nemožné. Taktéž písemné práce by měly být vyhodnoceny do maximálně dvou vyučovacích hodin (daného předmětu) od sepsání písemky. To se nevztahuje na seminárky apod., které na vyhodnocení vyžadují více času.

2.f) \„Žáci mají právo používat počítačové vybavení školní knihovny v rozsahu provozních hodin včetně internetu a mailové pošty.\“ V sekci Stud. rada/Pošli vzkaz jsme obdrželi žádost, aby Rada zařídila přednost maturantů ve využívání PC. Bude jim vyhověno s tím, že přednost se bude platit pouze v případě práce na seminární práci, či např. hledání webů VŠ. V chatování a paření her budou mít stejná práva jako ostatní studenti.

3.c) \„Nemůže-li se žák zúčastnit výuky z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti…\“ Tato věta vychází z celkem nesmyslné a dosti nepovedené vyhlášky MŠMT \„O prevenci kriminality mládeže\“. Po třech dnech neodůvodněné nepřítomnosti by měl být rodičům žáka poslán doporučený dopis s žádostí o odůvodnění. Podle této vyhlášky by dokonce měla škola při týdenní neodůvodněné absenci studenta nahlásit policii podezření z trestného činu ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže.

3.g) \„Třídní učitel může u vícedenních a opakovaných absencí požadovat potvrzení lékaře.\“ Další z patvarů, který se do řádu dostal kvůli oné již zmíněné vyhlášce. Pokud by můj doktor učiteli přiznal, že jsem ho navštívil, porušil by zákon. Pokud by se lékař choval \„vzorně\“ a odmítl odpovědět, musel by se kantor nakonec stejně obrátit na rodiče.

3.g) \„Zletilí žáci (tj. starší 18 let) se omlouvají sami obdobně jako zaměstnanci školy lékařským dokladem o pracovní neschopnosti.\“ Nejprve musíte odeslat první papírek o nastoupení neschopnosti, a pak druhý, když neschopnost (dobré slovo, že :) ukončíte.

3.i) \„…bude zákonný zástupce žáka informován podle § 7 odst. 3 zákona 354/91 Sb.\“ Hehe…kdopak asi ví, co to § 7 odst. 3 zákona 354/91 Sb. je, ten od redakce dostane lízátko :) Tento bod bude doplněn citací daného zákona.

4.a) \„Do školy chodí žák čistě a vkusně upraven a oděn.\“ Sporná věta. Nicméně doposud nikdo nebyl za \„špatné\“ oblečení vyhozen, takže celkem neškodná. Hlavní účel tkví v tom, aby nějaký student do školy nepřišel zblitý od hlavy až k patě.

4.b) \„Při slavnostních příležitostech … (např. písemná a ústní maturitní zkouška … ) chodí studenti ve společenském oblečení.\“ Toto se vztahuje pouze na zkoušené, ne na obecenstvo, jak se mi loni snažili někteří kantoři namluvit. To že nepřijde v JZD-monterkách zajišťuje již bod 4.a).

4.c) \„Žáci zdraví dle situace všechny zaměstnance školy, ve školní budově všechny dospělé osoby.\“ Bude-li po mě někdo chtít striktní dodržování tohoto nařízení (tzn. abych zdravil oktávany), poctím ho minimálně nevkusnými výrazy.

4.e) \„Po zaklepání na dveře sborovny, kabinetů atp. nevcházejí, ale vyčkají na chodbě na vyzváni ke vstupu do místnosti.\“ Při ruchu na chodbě je nemožné slyšet vyzvání, a tudíž dojde ke změně na \„Před vstupem do sborovny, kabinetů atp. je žák povinen zaklepat na dveře.

4.g) \“Žáci mladší 18 let nesmí opouštět objekt (areál) školy během vyučování a přestávek mezi výukou.\" K této velmi často omílané protikuřácké větě dostaneme písemné vyjádření ředitele školy, které následně zveřejníme.

4.h) \„Během výuky není povoleno používání mobilních telefonů.\“ Změnu se nepodařilo prosadit ani za účelem použití např. kalkulačky.

5.c) \„Třídní učitel ustavuje pořádkovou službu…\“ Tento bod bude změněn tak, aby z něj nevyplývala povinnost služby např. sbírat papírky či jiné smetí.

5.i) \„Cenné věci se do školy nenosí. …\“ Tato věta bude doplněna o dovětek \„,pokud je žák není schopen dostatečně zabezpečit.\“

5.k) \„Škola nezabezpečuje parkování osobních motorových vozidel. …\“ Motocykly budou i nadále přehlíženy.

5.l) \„…,(kola) musí být zabezpečena lankovým zámkem.\“ Slovo lankovým bude vypuštěno.


Další z věcí, která trápí hlavně studenty z přístavby a přízemí je povinnost používat ke vstupu do jídelny 1. patro. Pokusíme se prosadit, aby tito studenti mohli vcházet i spodními dveřmi. Je přece hloupost, jít do 1. patra a pak zase zpátky do přízemí.

Ke konečnému projednání dojde 30.9.2002.
 

nahoru | permalink

Hledání

Stručně

  • Saturn odešel na zasloužený odpočinek. Vzpomínejte na něj tak, jak vám zůstal v paměti.
    Nezapomeneme!
 

Původní engine: Jan Raszyk; Webmaster: Michal Wiglasz;

© 2002 — 2009: Všechna práva vyhrazena, šíření veškerého obsahu bez souhlasu redakce zakázáno.