Saturn

Studentský zpravodajský web

Dnes je sobota 26. září 2020, svátek má Andrea, zítra Jonáš.

Stanovy Studentské rady Gymnázia v Karviné

Johnny, 24. května 2002 | Studentská

I. Obecná ustanovení

 1. Studentská rada (dále jen Rada) je orgán sloužící ve prospěch všech studentů a zaměstnanců školy, tudíž by neměla působit jako pouhá frakce.
 2. Rada by měla sloužit jako můstek nad propastí mezi vyučujícími a studenty.
 3. Základní funkcí Rady není pouhý boj s vyučujícími ve prospěch studentů.
 4. Dohled nad Radou má pouze ředitel školy a jeho zástupci.
 5. Ve všech rozhodnutích má ředitel školy nebo jeho zástupce právo veta. Rada je orgán s absolutní autoritou mezi studentskou obcí.
 6. Rada musí mít vždy lichý počet členů, aby při rozhodování vždy platilo demokratické pravidlo nadpoloviční většiny.
 7. Rada je tvořena studenty všech ročníků osmiletého i čtyřletého studia.

II. Orgány studentské rady

 1. Zástupce třídy do studentské rady zvolí každá třída osmiletého a čtyřletého studia do 30.9. každého školního roku a to na dobu do konce školního roku.
 2. Zástupci tříd tvoří základní orgán Studentské rady, kterým je Shromáždění studentů všech tříd, které se schází 2× za pololetí a to v termínech, které budou nejméně 14 dní předem oznámeny všem zástupcům jednotlivých tříd.
 3. Shromáždění studentů zvolí ze svého středu výkonný výbor, ten je pětičlenný, a schází se pravidelně 1× za týden. Na tento výkonný výbor se mohou kdykoliv obracet zvolení zástupci tříd s problémy, které je třeba akutně řešit. Rovněž studenti, kteří nejsou členy rady, mají právo obracet se svými připomínkami na tento výkonný výbor.
 4. Výkonný výbor zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje Studentskou radu navenek a jedná s vedením školy, v případě nepřítomnosti předsedy takto činí místopředseda.

III. Povinnosti Studentské rady

 1. Rada se bude snažit svou činností o odstranění často konfrontačních, někdy dokonce konfliktních vztahů mezi vyučujícími a studenty. Rada chce působit pro dobro věci.
 2. Rada musí vždy jednat v souladu se školním řádem.
 3. Rada má výslovně zakázáno vykonat svévolně jakékoli opatření bez vědomí ředitele školy (nebo jeho zástupce) a jeho jasného souhlasu.
 4. Žádný člen Rady dále nesmí jménem rady jednat bez vědomí souhlasu.
 5. Studentům je doporučeno, aby své problémy řešili pomocí Rady, a nikoli osobně s ředitelstvím, pokud se nejedná o čistě diskrétní osobní záležitost.

IV. Práva Studentské rady

 1. Rada má právo podílet se na rozhodnutích přímo se týkajících studentů (kulturní akce, sportovní akce atp.) s předešlým souhlasem ředitelství školy.
 2. Předseda má dále právo vystoupení na poradách vyučujících ve prospěch věci po předchozí domluvě s vedením školy.
 3. Rada má právo obhajovat jakýkoliv problém, jestliže má o něm dostatek informací a je si jista správností obhajoby. Tuto správnost musí mít ovšem podloženou.
 4. Členové Rady nemohou být nijak postihováni vyučujícími, jejichž rozhodnutí (úsudek atp.) bylo Radou zpochybněno.
 5. Člen Rady má právo žádat při prokazatelném porušení práv studenta vyučujícím započít řízení o tomto případu.
 6. Rada si ale také vyhrazuje právo navrhnout studenta k disciplinárnímu řízení, prokáže-li se jeho porušení školního řádu.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly vytvořeny přípravným výborem studentské rady ve šk. roce 2001/2002 a jejich změny mohou být činěny pouze se souhlasem Shromážděni studentů.
 2. Tyto stanovy budou předány všem třídám,aby se s jejich obsahem seznámily.
V Karviné dne 24.05.2002, Přípravný výbor Studentské rady
 

nahoru | permalink

Hledání

Stručně

 • Saturn odešel na zasloužený odpočinek. Vzpomínejte na něj tak, jak vám zůstal v paměti.
  Nezapomeneme!
 

Původní engine: Jan Raszyk; Webmaster: Michal Wiglasz;

© 2002 — 2009: Všechna práva vyhrazena, šíření veškerého obsahu bez souhlasu redakce zakázáno.